گدایان بهر ِ روزی
طفل خود را کور میخواهند
طبیبان جملگی
خلق را رنجور میخواهند ...
گمانم مرده شویان
راضـی‌ند بـر مُـردن مـردم
بنازم مطربان
کاین خلق را مسرور میخواهند.

🔻شیخ_بهای