ذره ایی از حضورت را در کنارم خواستم

لطفا آن را از من دریغ نکن

فقط کمی از تو

میشود آیا؟