دوستت دارم هایت را بگو ...

تو اگر نیازِ گفتن نداری

من

سخت محتاجِ شنیدنم...