در سَرَم نیست
بجز حال و هوایِ تو و عشق
شادم از اینکه
همه حال و هوایم تو شدی ...