چہ ڪسی ڪَفتہ ڪہ درد دل مـن تنهاییـست؟!

و

وهر سـہ رفیقیــم رفیـق...😇