‏تو به تحریك فلك ،

فتنهٔ دوران منی

من به تصدیق نظر ،

محو تماشای توام ...