می‌نشانمت به دل

می‌سرایمت به غزل

‌می‌خوانمت به باران

باورت می‌کنم به عشق

تکرارت می‌کنم به مهر

یادت می‌کنم به مهتاب

راستی

تو مرا چگونه در دلت صرف می‌کنی...؟