خانواده‌‌ات را با همه کاستی‌‌اش

دوست بدار

اندازه‌ی ایمان یک مادر

به زیبایی تک فرزندش