فکرِ صدا زدنِ تو

با نام خانوادگی من

دل ضعفه ای ست

که خدا کند خوب نشود!