"جمعه"

دستش بند است

به دلتنگی من،

بیکار که می شود

برای بغض هایم،

غروب می بافد...!