گویند که یارِ دگرى جوى و ندانند
بایست که قلب دگرى داشته باشم