عشق نه آدمیزاد است

و نه جانوری بیرحم و درنده

نه چشم های هیز دارد

و نه چنگال آماده

عشق یک حال خوب است

برای تابِ زخم های وامانده