چاقایی که بیخیال میخورن، به رژیمیا میخندن و اونایی که رژیمن به چاقا.
‏و اونایی که هر چی میخورن چاق نمیشن، به هر دو گروه.