نشد یک لحظه از یادت جدا دل
زهی دل
آفرین دل
مرحبآ دل