آدمی را با خواهش و التماس كنار خودتان نگه نداريد.

آنوقت به جايی می‌رسید كه حتی شب‌ها از خوابيدن هم هراس پيدا می‌كنید...

كه نكند يكشب بخوابيد و تا صبح برود

تاصبح خداحافظی كند

و نباشيد كه التماسش كنيد برای ماندنش!

آدم‌ها را با التماس كنار خودتان نگه نداريد!