تو شهريورى!

انتظار حضورت،

بوي اميدوارى ميدهد،

مثل گرما،

كه بوى پائيز..!