شکست عشقی خورده بودم بابام اومد
نصیحتم کنه گفت: دیدی چای با اون همه جذابیتش بذاری سرد بشه دیگه قابل خوردن نیست.
رابطه تموم شده هم همینه دیگه فایده نداره
گفتم: پس قورمه سبزی چی؟ هر چی بمونه و سرد بشه بیشتر جا میفته و خوشمزه تر میشه.
بابام شلوار کردیشو بالا کشید و چپ چپ نگام کرد و رفت!
emojiemoji