دلم

اسارتی میخواهد

از جنس تو ...

مثل حبس شدن گوشه آغوشت !