به بزرگی آرزویت فکر نکن!

به بزرگی کسی فکر کن،

كه قرار است آرزویت را

بر آورده کند،

پس بزرگ آرزو کن