💚

جمعه ها

همه چیز تعطیل است..!

الا

دوست داشتن تو..!

من

هرصبح جمعه

برای دوست داشتنت،

شروع می کنم

زندگیم را...