اي رفته ز دل

راست بگو

بهر چه امشب

با خاطره‌ها آمده‌اي باز به سويم؟