او صبر خواهد از من

بختی که من ندارم

من وصل خواهم از او

قصدی که او ندارد