من هرگز برای گذشته‌ای که هم برایم شگفت‌انگیز بوده و هم دردناک گریه نمی‌کنم. از هیچ‌چیز پشیمان نیستم، هرگز. چه دیدارهای عاطفی و چه دیدارهای حرفه‌ای، اگر آن‌ها نبودند، من هم آنچه هستم نبودم.