می‌بوسمت؛

آنقدر که

دهانم را با دهان تو

اشتباه بگیرند...