همین که صدایم می‌کنی؛

همه چیز این جهان یادم می‌رود.

یادم می‌رود که جهان روی شانه‌ی من قرار دارد؛

یادم می‌رود سر جایم بایستم!

پابه‌پا می‌شوم،

زمین می‌لرزد...