به تو که میرسم تمام حس حسادتَم شکوفا میشود؛ چشم هایِ پف کرده اول صبحت را میبینند ؛ صدای دو رگه مست خوابت را می شنوند؛ آدم هایی که در لحظاتی که من کنار تو زندگی نمی کنم بدونِ توجه به تو زندگی می کنند