از صدايت مى‌بوسم تو را ،

صدايَت كه اين همه گنجشک

در دلم ‏رَها مى‌كرد