دلتنگی می دانی چیست؟!

غرق شدن در یادت،

فکر به صدایت،

و مرور هر شب خاطراتت...

دلتنگی ساده تر از همه معانی است،

دلتنگی یعنی

تو" نباشی

و

من" تو را زندگی کنم ...!