چنان هستم اگر روزی میان ما فراق افتد

مرا مجنون توان گفتن، تو را لیلی؟

«نمی‌دانم»