هیچ‌وقت نفهمید آدم ممکن است دلش برای چیزی تنگ شود که هیچ‌وقت نداشته...

ممکن است برای چیزی که نداشته سوگواری کند...