فقط یک شادی

در زندگی وجود دارد:

دوست داشتن و دوست داشته شدن...