حتما باید به دنیا می‌آمدم

و برای تو می‌مُردم

وگرنه زندگی

حتی به شوخی هم

قشنگ نبود..