از اول هر چه باشد تا آخر هم همان ميماند!

گاهى "تغيير" بى معنى ترين واژه ى دنياست

اكثرِ آدمهايى كه ميگويند عوض ميشوم نه تنها عوض نميشوند

بلكه همانى هم كه بودند را يادشان ميرود!

درست مثلِ لباسى كه فروشنده غالبمان كرده و

سالهاست قرار است در تنمان

"جا باز كند"،

اما هر روز بيشتر خفه مان ميكند!