جایی که یار نیست دلم را قرار نیست
من آزموده ام دلم را هزاااار بار