آغوشِ تـو،

همان امنیتی است

که یک جهان از خواستنش دم میزنند!