عشق و آزادگی و حُسن و جوانی و هنر

عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم