مامان همیشه میگه :

چای باید خوب دم بکشه

تا عطر و رنگ واقعیشو بفهمی ...

زود برش داری ، عطر و رنگش اصل نیست

دیر برداری میجوشه !

چای اگه بجوشه که خوردنی نیست !

ولی اگه دم بکشه ، بشینی کنارِ ایوون ، بارون بزنه ، فنجونتو بگیری دستت ، گرماشو حس کنی ، اونوقته که لذت داره ...

دوست داشتنم همینه ...

عجله نکن ، لفتش هم نده

بذار خوب دم بکشه ...