تا آینه رفتم!!
که بگیرم خبر از خویش
دیدم که در آن آینه هم
جز تو کسی نیست...