دلخوشم با نفسی
حبه ي قنـدی
چايي...
صحبت اهل دلی
فارغ از همهمه ی دنیایـی
دل خوشی ها کم نیـست،
ديده ها نابینـاسـت...emoji