يادت نرود ما به هم احتياج داريم!

باور كن!

برای رسيدن ها و فرار كردن ها

براي ساخته شدن ها و ثبت كردن ها!

ما به هم احتياج داريم

وگرنه من و تو كی را دوست داشته باشيم؟

یا مثلا با كی حالمان خوب شود؟

من به تو فكر میكنم، به تو احتياج دارم..

وگرنه ديگر فكر هم نميكنم..

واقعيتش را بخواهی من به دليل اعتقاد دارم.

دليلِ من تويی! تو را نمي‌دانم!