آخرِ پاییز نزدیک شد
و همه دم میزنند از شمردن جوجه ها
اما تو بشمار...
تعداد دل هایی را که به دست آورده ای
بشمار تعداد لبخندهایی که بر لب دوستانت
نشانده ای...!
بشمار تعداد اشک هایی که از سر شوق و یا غم ریخته ای...!
فصل زردی بود
دلی شکستی؟ بدست آوردی؟
نگران جوجه ها هم نباش
آن ها را بعدا با هم میشماریم...
و در آخر...
امیدوارم همه ی لحظه های
پایانی پاییزتون
پر از خش خش آرزو های قشنگ باشد" "آمین"
دعاگوی سپیدیِ لحظه هاتونم..❤️❤️❤️