تویی که مُدام حواسمو پرت میکنی
چرا من باید جمش کنم ؟!