دل من

فکرِ تو در سر دارد

به تو جز عشق

نباید ورزید ...