برای زیستن هنوز بهانه دارم

من هنوز می توانم

به قلبم که فرسوده است

فرمان بدهم

که تو را دوست داشته باشد