یا رب مکن از لطف پریشان ما را
هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم محتاج بغیر خود مگردان ما را..

ابوسعید_ابوالخیر