تو دوستاتو از دست نمیدی!
تو فقط دشمنای مخفیتو از دست میدی.
دوستای واقعی هیچ وقت گم نمیشن