فرصتِ زندگی کَم است ؛؛؛
نجیب تر از آن بآش که بِرنجانی