به روزگار گفتند
چرا روی چرخ و فلکِ تو
بعضیا بالان بعضیا پایین؟


لبخند زد و گفت
نگران نباش می چرخه...