به فرزندانمون
فقط شمردن یادندهیم!
به آنها یادبدهیم
چه چیزهایی ارزش شمردن دارند

۱: مهربانی
۲: ایمان
۳: قدردانی
۴: شجاعت
۵: تلاش
۶: صداقت
۷: ادب
۸: سخاوت
۹: بخشش
۱۰: و عشق