به سماجت گنجشک های

اول صبح میمانم،

در دوست داشتنت...